Emmer Schaak Genootschap

ESG Emmen

Schaaknieuws

http://www.schaakbond.nl/knsb/communicatie/nieuwsbrief

http://newsaboutchess.com/

http://en.chessbase.com/

http://schaaksite.nl/

Advertenties

ESG speelt in:
‘t Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
Emmen Bargeres

speelavond:
maandag 19.30
de jeugd speelt hier vooraan

voorzitter:
Ton Selten
T: +31 6 33340339
E: tonselten53@gmail.com

jeugdafdeling:
Almar Gerbens
E: gerbensa@xs4all.nl

Indeling interne competitie en de Externe competitie:
Jan van Os
T: 0591 630174
T: 06 40818120
E: jan_vanos@live.nl

Archief

Categorieën

%d bloggers liken dit: